Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2017 он.

Хөгжүүлсэн: М-Эйч-И ХХК

Холбоо барих  |

Ажлын байр

 

Геодези

Геодезийн судалгааны ажлын хүрээнд дараах үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, чадварлаг мэргэжилтнүүд сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжөөр хийж rүйцэтгэнэ.

Үүнд:

 

• Геодезийн түр болон байнгын цэг, тэмдэгтийг газар дээр бэлдэж байгуулах

• Нивелирдлэгийн хэмжилт

• Инженер геодезийн ажил

• GPS-ийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалт

• Барилга байryуламжийн улаан шугам, тэг тэнхлэг татах

• Барилга байryуламжийн угсралтын геодезийн хяналтын хэмжилт

• Инженерийн байryуламжийн трассын хэмжилтийн ажил

• Шав тэмдэг газарт байгуулах болон маркшейдрын хэмжилт